ข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

แนะนำแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีเเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก

1 Posts
1 Users
0 Likes
248 Views
Posts: 0
Topic starter
Joined: 1 second ago

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ประชาชน ปี 65 ผ่าน 2 โครงการ เท่ากับว่า เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล และการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน

ซึ่งก็กล่าวได้ว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมใจส่งสุขปีใหม่ ปี 2565 มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประกอบด้วย 2 โครงการ เท่ากับว่า

 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งก็กล่าวได้ว่าจะมีกิจกรรมย่อย เท่ากับว่า เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล เป้าหมายประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56,666 คนประกอบด้วย การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ และทุ่งทานตะวัน พร้อมลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี และเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม และกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร และเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm

พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชม จำนวน 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ จำนวน 6 แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งเป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดสถานที่ราชการ รับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์ไม้ เป้าหมายประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 116,450 คนประกอบด้วย โดยมีสถานที่ ดังนึ้

แหล่งเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย ที่มีเเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก

 • จุดบริการศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และสกลนคร)
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง (จังหวัดพัทลุงและลำปาง)
 • โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง (จังหวัดชุมพร)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 6 แห่ง (จังหวัดลำปาง (2 แห่ง) กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง (จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ นครนายก (3 แห่ง) ระยอง อุบลราชธานีและระนอง)
 • โครงการชลประทาน 3 แห่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 แห่ง) และบึงกาฬ)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย นครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี น่าน และลำพูน)
 • สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปากช่อง คทช. จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 2 แห่ง (จังหวัดยโสธรและหนองคาย) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 • สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี และชัยนาท)
 • ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 2 แห่ง (จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ 2 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น และสุพรรณบุรี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 2 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง) – ศูนย์วิจัยพืชสวน 4 แห่ง (จังหวัดชุมพร ยะลา ศรีสะเกษ และตรัง)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 2 แห่ง (จังหวัดพิษณุโลก และเชียงใหม่)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 22 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร หนองคาย เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี และตรัง)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 3 แห่ง (จังหวัดกระบี่ เชียงใหม่ และจันทบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (MILK LAND 2) จังหวัดสระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาค 4 แห่ง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย เชียงใหม่ และขอนแก่น)
 • สถานีเรดาร์ฝนหลวง 5 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี)
 • ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เป้าหมายประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 1,445,969 คนจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ

เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินค้าปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือ และน้ำผลไม้จาโบติกาบา พร้อมทั้งมีการจำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมสุขภาพและความงาม) อาทิ เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง และชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง และจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค) และจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรและประชาชนจะได้รับประโยชน์และความสุขจากโครงการดังกล่าวไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรในปีหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วอลเล็ต สบม. จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมอุ่นใจ เริ่ม 10 พค.66 นี้

สบน.เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมอุ่นใจ” วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท เริ่ม 10 พ.ค.นี้

ปลูกต้นโทงเทงไทยขาย ทำกำไรดีจริงเปล่า

จากการหาข้อมูลเรื่อง ต้นโทงเทงไทย ได้เรื่องว่า โทงเทง มีเพียง 2 ชนิดบนโลก นั่นคือ สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ฝรั่ง

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริงหรือไม่

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริง กับช่วงหางานอดิเรก กะว่าจะทำงานออนไลน์ แบบที่ได้เงินจริงจัง ก่อนนั้นสมัคร fastwork.co ไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรับงาน พอเข้าไป ระบบเขาก็ให้สมัครใหม่