ทักษะที่ควรมุ่งเน้นสำหรับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากจำเป็นต่อการเรียนรู้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการหากำไร จากทักษะเหล่านี้ได้อีกมากมาย

ทักษะที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
โดยทักษะที่จำเป็นนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่

  1. ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบและการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยี ไอทีและการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
  2. ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน การสื่อสารและการต่อรองขั้นสูง ความเป็นผู้ประกอบการ การปรับตัวและการเรียนรู้ต่อเนื่อง การสอนและการฝึกอบรมผู้อื่น และทักษะเชิงพฤติกรรมขั้นสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดและการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
  3. ทักษะและคุณลักษณะของ Lifelong learner เช่น growth mindset การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง (self-directed learner) และความสามารถในการ learn-unlearn-relearn
  4. ทักษะที่ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคล่องแคล่ว ปรับเปลี่ยน และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  5. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (3R x 7C) ส่วนที่เป็น 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ที่สำคัญ สอวช. เองก็ได้นำเสนอแนวคิดนี้แก่สถาบันอุดมศึกษา ว่าควรจัดรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับสภาวะการและเพิ่มทักษะการเรียนรู้เหล่านี้ ให้มีในหลักสูตรการเรียนด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความสามารถให้แก่ผู้ต้องการเสริมทักษะเหล่านี้ ได้มีแหล่งทำเงินและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ที่มา : สอวช.

แนะนำเนื้อหาเพิ่มเติม ที่คุณอาจสนใจ

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.